• Barn og Ungdom
  • Næringsliv
  • Skole
  • Foreldre

Hos oss vil du som er barn og unge få mulighet til å:

Pirre nysgjerrigheten

Kjenner du at du er nyskjerrig på ting? Lurer du på om noe er slik du oppfatter det, og vil gjerne utforske dette nærmere? Lurer du på hvordan noe virker? 

Pleie din interesse for teknologi

Du vil få mulighet til lære noe mer om teknologien du interesserer deg for. Du vil ikke bare få bruke den, men også produsere den selv.

Aktiv og lekmotivert læring

Det å leke er alltid spennende, og man blir aldri for gammel til å leke. Hvis man kan få leke med noe man ønsker å lære mer om, har man stor sjanse for å mestre. Og å mestre, det er gøy.

Skapelyst

Dersom du går rundt med mye kreativitet i deg og har lyst til å skape noe spennende, er kanskje Tynset TeknoLab noe for deg.

Aktivitetstilbud knyttet til kunnskap om teknologi

Barn og unge har mange gode og viktige interesser. Interesser som føles spennende og meningsfylt. Den samme følelsen kan vårt tilbud gi deg.  

Sammen med oss vil du som bedriftsleder/eier være med på å: 

Skape interesse for din bedrift

Du vil få mulighet til å fortelle og lære barn og unge hva din bedrift jobber med. Videre vil du få være med på å skape interesse blant de barn og unge for det faglige innholdet i den tjenesten eller produktet du og din bedrift leverer.

Skape interesse for teknologifaget

Vi vil trenge mange teknologer i fremtiden, og vil ha behov for medarbeidere som kan møte de store utfordringene på et område som endrer seg i stor hastighet. Det å skape interesse for dette faget blir en viktig oppgave som vi sammen kan løse. 

Skape verdier for bedrifter lokalt

Den interessen du er med på å skape for teknologi vil gi verdier for din bedrift. Gjennom dette samarbeidet er du med på å bygge et grunnlag for regionen som er viktig. Å synliggjøre at man satser på lokalmiljøet og er villig til å bidra inn i kompetanseutviklingen på et tidlig stadium vil sette spor. Gjennom elev- og ungdomsbedrifter vil dere kunne bidra positivt inn i allerede etablerte former for virksomheter for de unge, og bygge oppunder muligheten for at disse bedriftene får suksess. Det er mulig de unge vil flytte ut for å studere og jobbe, men det er også sannsynlig at de vil flytte hjem med disse kunnskapene og erfaringer, som de kan ta med seg inn i nettopp din bedrift. De kan også etablerer ny virksomhet. Uansett vil din bedrift ha vært med på å påvirke de unge til å gjøre et valg som var både viktig og nyttig for behovet for teknologer i lokalmiljøet.

Kompetansedeling og -utvikling

Samarbeidet med oss vil gi varige resultater i forhold til det vi kan få til når dere gjelder deling og utvikling av faglig kompetanse oss i mellom. Det vi være begrenset hva vi som er instruktører klare å gjennomføre av prosjekter, og vi vil være avhengig av å knytte oss til kompetanse fra eksterne instruktører og teknologer. Kanskje vil en av deres ansatte bidra inn i vårt arbeid på frivillig basis også? På denne måten kan vi skape sterke bånd og varige inntrykk som barn og ungdom vil ta med seg videre.

Som skole og skoleleder vil du kunne:

Etablere undervisningssamarbeid

Vi har både den pedagogiske og faglige kompetansen til å kunne jobbe med teknologi på en slik måte at det passer med den undervisningen og de læringsmålene skolen har, samt å kunne kommunisere med lærere og ledelse for å lage opplegg for skole som vil være en tilleggsressurs for skolen.

Bygge bro mellom praktisk og teoretisk kunnskap

Vi vil forsøke å rette oss inn på å investere i typer utstyr som gjør at skolen ser på det som positivt å legge noe av undervisningen til våre lokaler. Dette vil kunne gi elevene mulighet til å jobbe med problemstillinger i fra teorien i en praktisk sammeheng, og ta i bruk utstyr som både er relevant og moderne i forhold til virkeligheten ute i yrkeslivet.

Lage aktiviteter knyttet opp mot læringsmål i skolen

Skolen og du som skoleleder vil være helt nødvendig for oss for at vi skal kunne skape aktiviteter som er kjent for de unge. Vi trenger å bygge på forutsetninger deltagerne måtte ha. For å kunne gjøre dette må vi vite noe om hva elevene har gjort tidligere. Gjennom dette vil skolen kunne jobbe med utforming av aktiviteter sammen med oss. Dette vil være med på å skape gode aktiviteter for oss og videreutvikle elevenes ferdigheter i en positiv setting.

Du som forelder vil kunne:

Være med å forme ditt barns digitale fremtid  

Livet til barna våre er viktig. Vår og deres fritid er viktig. Vi er opptatt alle av at de unge skal vokse opp i et miljø som er både meningsfylt og sunt. Derfor er vi blant annet opptatt av hva de driver med i fritiden. Fritidstilbudene er mange og de er gode. Alt fra idrett, til friluftsliv og kunst og kultur. Vår region har alt sammen. Dette å bygge kunnskap om teknologi er ikke nytt. Vi har hatt dette som tilbud gjennom ulike former for organisasjoner. Vitensenterne er kanskje de aller nærmeste og mest kjente i denne sjangeren. I nord-Østerdalen har vi ikke hatt noe slikt, helt i unikt, før nå. Selv om vi ikke er et vitensenter så minner mye om vår filosofi om dette og også våre nåværende og kommende aktiviteter.

Du som forelder er opptatt av at barnet ditt møter godt rustet for fremtiden. Teknologien i samfunnet er med på å forme hvem vi er og våre liv på mange måter. Det er lurt å kunne noe om teknologien, selv om ikke alle barn skal bli teknologer. Å kunne omgås teknologien på en god og sunn måte og vite hvordan man tar den i bruk, eller til og med kanskje produserer noe som andre tar i bruk, er nyttig kunnskap. Det er en nyttig kunnskap å ha for å henge med i samfunnutviklingen. Det er ingen del av samfunnet som ikke blir påvirket av den. Det er ganske sikkert. Derfor er det en god investering å ha en fritidshobby som handler om dette.

Det er like viktig å ha digitale ferdigheter som det å ha lese-, skrive- og regneferdigheter.